Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Integrale IT sp. z o.o.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „RODO”) informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Integrale IT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Winogrady 18a.
Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: rodo@integraleit.pl.
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane:
l w celu realizacji umowy, która wiąże Państwa z Administratorem lub działania niezbędnego do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b),
l ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (art. 6 ust. 1 lit. c),
l gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f),
l w celu przedstawienia oferty handlowej w zależności od treści Państwa zapytania,
l w celu archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

Państwa dane będą przekazywane, jeśli będzie to konieczne, w celu realizacji działalności operacyjnej Administratora wyłącznie trzem grupom:
l osobom upoważnionym przez Administratora tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
l podmiotom przetwarzającym, czyli podmiotom, z których Administrator korzysta przy przetwarzaniu Państwa danych;
l innym odbiorcom danych, tj. organom publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa, jak również kontrahentom, klientom i partnerom Administratora w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisu prawa.
Integrale IT nie zamierza przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Posiadają Państwo prawo – w granicach przewidzianych przepisami RODO – do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Państwa dane nie będą profilowane.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność podjęcia kontaktu i relacji biznesowych.

Zasady ochrony danych osobowych przez Integrale IT sp. z o.o.
Wiedząc, że dane osobowe należy chronić przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, oraz realizując obowiązujące w tym zakresie wymagania prawne, Integrale IT sp. z o.o. w sposób szczególny dba, aby Państwa dane osobowe były bezpieczne, stosując w tym celu odpowiednie środki techniczne lub organizacyjne.

Integrale IT sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności, aby dane osobowe były:
l przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;
l zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
l prawidłowe, w razie potrzeby uaktualniane i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
l przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Informacja o plikach „cookies”
Na swoich stronach internetowych Integrale IT sp. z o.o. korzysta z plików cookies. Pliki cookies to niewielkie informacje przechowywane przez przeglądarkę lub urządzenie smart użytkownika.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest Integrale IT sp. z o.o.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
l tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
l analiza sposobu użytkowania strony i mierzenia skuteczności działań promocyjnych (np. poprzez Google Analitycs).

W ramach stron internetowych Integrale IT sp. z o.o. stosowane są „stałe” pliki cookies, które są plikami przechowywanymi na urządzeniu użytkownika przez okres 1 tygodnia.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy stron internetowych Integrale IT sp. z o.o. mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Odnośniki do innych stron
Na stronach internetowych Integrale IT sp. z o.o. zawarte mogą być odnośniki do innych stron internetowych (www).
Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
Sugerujemy, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka dotyczy tylko serwisów
www Integrale IT sp. z o.o.